128

Singx Nzung 128

Taaih Ziouv Nyei Mienh Orn-Lorqc Haic

Yangh Faaux Nyei Nzung.
  1Dauh dauh taaih Ziouv nyei mienh,
   dongh gan ninh nyei jauv yangh wuov deix,
   maaih orn-lorqc.
  2Meih duqv nyanc meih ganh nyei buoz zoux daaih nyei ga'naaiv,
   meih ziouc orn-lorqc yaac duqv fuqv-loqc.
  3Meih nyei auv oix yiem meih nyei biauv
   hnangv a'ngunc hmei ziangh biouv gitv nor.
  Meih nyei naamh nyouz oix weih gormx meih nyei dieh,
   hnangv ga'lanv ndiangx nyei cunx nor.
  4Mangc maah! Taaih Ziouv nyei mienh
   zungv oix hnangv naaic duqv fuqv.
  5Tov Ziouv yiem ⟨Si^on⟩ ceix fuqv bun meih.
   Tov bun meih yietc seix
   buatc Ye^lu^saa^lem duqv longx.
  6Yaac tov bun meih maaih maengc ziangh jienv
   duqv buatc meih nyei fun-faqv.
  Tov bun I^saa^laa^en duqv baengh orn.