128

Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va

Bài ca đi lên từng bậc
  1Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,
   Đi trong đường lối Ngài!
  2Vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình,
   Được phước và may mắn.

  3Vợ ngươi ở trong nhà ngươi
   Sẽ như cây nho sai trái;
  Con cái ngươi ở chung quanh bàn ăn
   Khác nào những chồi ô-liu.
  4Kìa người nào kính sợ Đức Giê-hô-va
   Sẽ được phước như thế.

  5Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;
   Nguyện trọn đời ngươi
   Được thấy sự phồn thịnh của Giê-ru-sa-lem.
  6Nguyện ngươi sẽ được thấy con cháu của con cháu mình!
   Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!