129

Xin CHÚA Hạ Kẻ Thù của Si-ôn Xuống

Bài ca đi lên đền thánh

  1“Từ khi tôi còn trẻ đến nay, chúng đã hà hiếp tôi nhiều lần.”
  I-sơ-ra-ên có thể nói như thế.
  2“Từ khi tôi còn trẻ đến nay, chúng đã hà hiếp tôi nhiều lần,
  Nhưng chúng chẳng thắng được tôi.
  3Những kẻ cầm cày đã cày xéo trên lưng tôi;
  Chúng đã xẻ trên tôi các luống cày thật dài.”

  4CHÚA là Ðấng công chính;
  Ngài đã cắt đứt những dây trói buộc của những kẻ gian ác.
  5Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị sỉ nhục và rút lui.
  6Nguyện chúng giống như cỏ mọc trên mái nhà,
  Héo tàn trước khi có dịp lớn lên.
  7Chúng tàn tạ đến độ người gặt chẳng nắm đủ một nắm tay;
  Kẻ bó không thể gom được một ôm.
  8Nguyện những ai qua lại sẽ không cầu phước cho chúng rằng,
  “Cầu xin CHÚA ban phước cho các người;
  Chúng tôi nhân danh CHÚA chúc phước cho các người.”