129

Cầu nguyện xin Chúa phạt kẻ thù

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

  1Ít-ra-en hãy nói,
   Suốt đời tôi bị kẻ thù tấn công.
  2Tuy chúng đã ngược đãi tôi suốt đời tôi
   nhưng chưa đánh thắng tôi.
  3Như nông gia cày ruộng, chúng cày bừa trên lưng tôi,
   để lại những luống thương tích dài.
  4Nhưng Chúa đã làm điều phải;
   Ngài đã giải thoát tôi khỏi tay kẻ ác.
  5Nguyện những người ghét Giê-ru-sa-lem
   phải lùi lại vì xấu hổ.
  6Nguyện họ giống như cỏ mọc trên mái nhà,
   bị chết héo trước khi đâm rễ.
  7Không đầy một nắm tay
   hay bó cho được một ôm.
  8Người qua kẻ lại cũng không nói,
   “Cầu Chúa ban phước cho ngươi.
   Chúng tôi nhân danh quyền năng Chúa ban phúc lành cho ngươi.”