129

Thov Vajtswv Nrog Tawmtsam Yeebncuab

  1Cov Yixalayees, qhia tej uas
   nej cov yeebncuab
  tsimtxom nej thaum nej tseem hluas los rau peb paub saib.

  2“Kuv cov yeebncuab yeej ibtxwm
   limhiam
  thiab tsimtxom kuv txij thaum uas
   kuv tseem hluas los,
  tiamsis lawv tsis tau kovyeej kuv ib
   zaug li.
  3Lawv hlais kuv nraubqaum to ua tej
   kab tob heev,
  ua rau kuv lub nraubqaum zoo ib
   yam li daim teb uas luag laij lawm.
  4Tiamsis tus TSWV yog tus ncaj ncees,
  nws tso kuv dim plaws txojkev ua luag qhev los.”

  5Thov kom txhua tus uas ntxub lub
   nroog Xi-oos raug tua swb thiab thim rov qab.
  6Thov kom lawv zoo ib yam li tej nroj
  uas tuaj saum rutsev, thiab qhuav tuag tas loj hlob tsis taus;
  7tsis muaj leejtwg muab sua coj mus
   teeb ua tej pawg lossis nqa ua tej tsaug coj mus povtseg.
  8Kom tej neeg uas dua kev thiaj tsis
   hais tias,
  “Thov tus TSWV foom koob hmoov
   rau nej!
  Peb tuav tus TSWV lub npe foom koob hmoov rau nej.”