12

Thov Vajtswv Pab

  1Tus TSWV, thov koj pab peb lauj!
  Tsis tshuav ib tug neeg uas ua zoo seem nyob qhov twg li;
  neeg ntiajteb cov uas ncaj ncees twb ploj tas lawm.
  2Lawv ib leeg dag ib leeg;
  lawv ib leeg ntxias ib leeg ntawm tej
   lus mos lus muag.

  3Tus TSWV! Thov koj muab tus nplaig uas txawj dag
  ntxias txiav thiab ntsaws lub qhovncauj
   uas khavtheeb hais tias,
  4“Peb xav yuav yam twg, peb yeej tau
   yam ntawd.
  Peb yuav hais raws li peb lub siab nyiam los yeej tau,
   tsis muaj leejtwg txwv peb li.”

  5Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav los
   tamsim no ntag,
  rau qhov cov neeg txomnyem raug tsimtxom hnyav heev
  thiab cov neeg nyuaj siab quaj tu siab kawg li.
  Kuv yuav muab txojkev uas nyob tso siab lug
  uas lawv twb tos los tau ntev lawm rau lawv.”

  6Tus TSWV tej lus cog tseg yog tej uas cia siab tau,
  tej lus ntawd muaj nqis ib yam li tej
   nyiaj uas nchuav tawm hauv lub
   yeejvub xya zaus los lawm.

  7-8Cov neeg siab phem nyob txhua qhov thiab txhua tus
  puavleej nyiam ua phem ua qias.
  Tus TSWV, thov tiv thaiv peb kom peb tau kev kaj siab,
  thiab tsomkwm peb kom dim ntawm cov neeg siab phem.