12

Klei Wah Lač Akâo kơ Yêhôwa Đru

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Sêminit. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, đru bĕ, kyuadah amâo lŏ mâo ôh phung mnuih kpă ênô;
   amâo lŏ mâo phung sĭt suôr ôh ti krah phung anak mnuih.
  2Grăp čô blŭ klei luar hdơ̆ng diñu;
   hŏng ƀăng kƀông diñu blŭ klei myâo mă, ai tiê diñu mĭn dua mta klei.
  3Akâo kơ Yêhôwa bi rai jih jang ƀăng kƀông blŭ klei myâo mă,
   leh anăn êlah blŭ klei mgao.
  4Diñu lač snei, “Hmei srăng dưi kyua hŏng êlah hmei;
   hmei mâo leh ƀăng kƀông; hlei pô srăng jing khua hmei?”
  5“Kyuadah arăng ktư̆ juă phung ƀun ƀin, leh anăn phung knap mñai krao,”
   Yêhôwa lač, “Ară anei kâo srăng kgŭ;
   kâo srăng brei ñu dôk êđăp ênang tui si ñu kwưh.”

  6Klei Yêhôwa ƀuăn jing klei ƀuăn doh;
   msĕ si prăk arăng bi doh hlăm pui êdai,
   bi doh leh kjuh bliư̆.
  7Ơ Yêhôwa, brei ih kiă kriê diñu,
   mgang diñu mơ̆ng phung ênuk anei nanao hlŏng lar.
  8Phung ƀai hiu tar ƀar,
   êjai phung mnuih mpŭ kơ klei soh.