130

Hy Vọng Vào Ơn Tha Thứ của CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh

  1Lạy CHÚA, từ chốn vực sâu con kêu cầu Ngài.
  2Chúa ôi, xin nghe tiếng cầu xin của con;
  Xin nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của con.

  3Lạy CHÚA, nếu Ngài ghi nhớ mọi tội của chúng con,
  Chúa ôi, còn ai đứng nổi trước mặt Ngài?
  4Nhưng vì Ngài sẵn lòng ban ơn tha thứ,
  Nên chúng con càng kính sợ Ngài hơn.

  5Tôi trông đợi CHÚA, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
  Tôi đặt trọn hy vọng nơi lời Ngài.
  6Linh hồn tôi trông đợi Chúa,
  Hơn người lính canh trông đợi sáng,
  Thật hơn người lính canh trông đợi ánh bình minh ló dạng.

  7Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy đặt trọn hy vọng nơi CHÚA,
  Vì CHÚA có tình thương;
  Ngài ban ơn cứu chuộc cách dồi dào.
  8Ngài sẽ cứu chuộc I-sơ-ra-ên khỏi mọi tội lỗi của họ.