130

Cầu xin ơn thương xót

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

  1Chúa ôi, tôi đang gặp nguy khốn,
   nên kêu cứu cùng Ngài.
  2Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi;
   lắng nghe lời cầu cứu tôi.
  3Chúa ôi, nếu Ngài trừng phạt con người theo tội lỗi họ,
   thì Chúa ôi, còn ai sống sót?
  4Nhưng Chúa tha tội lỗi chúng tôi,
   vì thế Ngài được tôn kính.
  5Tôi trông đợi Chúa giúp tôi,
   tôi tin cậy lời Ngài.
  6Tôi mong đợi Ngài cứu giúp tôi
   hơn người lính canh trông chờ sáng.
  7Hỡi dân Ít-ra-en, hãy đặt hi vọng của các ngươi trong Chúa
   vì Ngài là Đấng yêu thương và đầy lòng cứu rỗi.
  8Ngài sẽ cứu Ít-ra-en khỏi mọi tội lỗi của họ.