130

Tej Lus Thov Vajtswv Pab

  1Tus TSWV, kuv txomnyem
   ntsuav
  thiab tws kev lawm, kuv thiaj tsa ncauj thov koj pab.
  2Tus TSWV, thov koj mloog kuv lub suab hu;
  thov mloog tej lus uas kuv thov koj pab kuv!
  3Yog koj cim peb tej kev txhaum cia lawm,
   leejtwg thiaj khiav dim tsis raug txim?
  4Tiamsis koj zam txim rau peb,
   peb thiaj hwm koj thiab mloog koj lus.

  5Kuv tos tus TSWV pab kuv kawg siab kawg ntsws
   thiab kuv tso siab rau nws tej lus.
  6Kuv kub siab lug tos tus TSWV heev
   dua tej tub fajxwm ceeb laj tos kaj ntug,
  ceeb laj tos heev dua tej tub fajxwm tos kom kaj ntug.

  7Cov Yixalayees, nej cia li tso siab rau
   tus TSWV,
  rau qhov nws muaj txojkev hlub uas tsis paub kawg
  thiab nws tos rawv yuav cawm kom nej dim.
  8Nws yuav pab nws haivneeg Yixalayees
   kom dim ntawm lawv tej kev txhaum huv tibsi.