130

Singx Nzung 130

Daux Gaux Tov Ziouv Guangc Zuiz

Yangh faaux nyei nzung.
  1O Ziouv aac, yie yiem siem nyei dorngx heuc jienv meih.
   2Ziouv aac, tov meih muangx yie nyei sing-qiex.
  Tov baeng m'normh muangx
   yie heuc jienv jouh nyei waac.
  3O Ziouv aac, se gorngv meih nipc jienv yie nyei zuiz,
   Ziouv aac, haaix dauh haih biaux duqv ndutv, maiv zuqc dingc zuiz?
  4Mv baac meih guangc mienh nyei zuiz
   weic bun mienh taaih meih.
  5Yie zuov Ziouv, yie nyei hnyouv zuov jienv.
   Yie yaac kaux ninh nyei waac maaih lamh hnamv dorngx.
  6Yie nyei hnyouv zuov Ziouv
   gauh camv jiex siouv gaeng mienh zuov lungh njang,
   gauh camv jiex siouv gaeng mienh zuov lungh njang.
  7O I^saa^laa^en Mienh aac, oix zuqc kaux Ziouv maaih lamh hnamv dorngx,
   weic zuqc Ziouv ziepc zuoqv nyei hnamv mienh,
   ninh yaac maaih hnyouv zuoqc mienh taux daauh.
  8Ninh yaac oix zuoqc I^saa^laa^en Mienh biaux ndutv
   yietc zungv zoux dorngc nyei zuiz.