130

Trông đợi Chúa thương xót và tha thứ

Bài ca đi lên từng bậc
  1Đức Giê-hô-va ôi! Từ nơi vực sâu,
   Con cầu khẩn Ngài.
  2Chúa ôi! Xin nghe tiếng kêu cầu của con;
   Xin Chúa lắng tai nghe tiếng nài xin của con.

  3Lạy Đức Giê-hô-va, nếu Ngài ghi khắc tội lỗi,
   Thì Chúa ôi! Ai sẽ còn sống?
  4Nhưng Chúa sẵn lòng tha thứ
   Để người ta kính sợ Ngài.

  5Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
   Tôi hi vọng nơi lời của Ngài.
  6Linh hồn tôi trông đợi Chúa
   Hơn người lính canh trông đợi sáng,
   Thật hơn người lính canh trông đợi sáng.

  7Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy hi vọng nơi Đức Giê-hô-va
   Vì Đức Giê-hô-va đầy lòng nhân từ,
   Và Ngài ban ơn cứu rỗi cách dồi dào.
  8Chính Ngài sẽ chuộc Y-sơ-ra-ên
   Khỏi mọi điều gian ác.