131

Tin Cậy CHÚA Như Một Trẻ Thơ

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

  1CHÚA ôi, lòng con không dám tự cao;
  Mắt con chẳng dám kiêu kỳ;
  Con không dám dự vào những việc lớn lao quá sức,
  Hay dự vào những việc vượt quá khả năng của con.
  2Nhưng con đã tự trấn tĩnh và làm cho linh hồn con lắng dịu,
  Như trẻ thơ no sữa nép mình bên lòng mẹ;
  Linh hồn con ở trong con như một em bé vừa no sữa.

  3Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy hy vọng nơi CHÚA,
  Từ nay cho đến đời đời.