131

Bài ca thăng tiến của Đa-vít

1Chúa Hằng Hữu ôi,
Lòng con không tự hào,
Mắt con không kiêu hãnh,
Con không mơ việc cao xa,
Vượt quá tài sức mình.
2Con đã làm lắng dịu tâm hồn,
Như trẻ thôi bú nằm yên bên mẹ,
Tâm hồn an tĩnh trong con.
3Y-sơ-ra-ên, hãy hy vọng nơi Chúa Hằng Hữu
Từ nay đến muôn đời.