131

Hãy tin cậy Thượng Đế như trẻ thơ

Bài ca khi đang đi lên đền thờ. Do Đa-vít sáng tác.

  1Lạy Chúa, lòng tôi không tự phụ;
   tôi không xem thường kẻ khác.
  Tôi không nghĩ đến những việc lớn lao,
   hay những điều không thể làm được.
  2Nhưng tôi nằm yên lặng,
   như hài nhi nằm trong tay mẹ.
  Tôi an bình như hài nhi nằm với mẹ.
  3Hỡi dân Ít-ra-en, hãy đặt hi vọng mình trong Chúa từ nay cho đến đời đời.