131

Tus Txo Hwjchim uas Cia Siab rau Tej Lus Thov

  1Tus TSWV, kuv tso plhuav
   txojkev khavtheeb tseg,
  thiab nrauj ncua txojkev uas tsav hwjchim lawm.
  Kuv tsis txhawjxeeb txog tej kev txomnyem
   siab lossis tej uas nyuaj dhau rau kuv.
  2Tiamsis kuv muaj lub siab tus thiab
   nyob twjywm
  ib yam li tus menyuam mos uas pw
   ntsiag to ntawm leej niam lub xubntiag;
  yog li ntawd, kuv lub siab thiaj nyob
   tus yees li tus menyuam mos.
  3Cov Yixalayees, nej cia li tso siab rau
   tus TSWV hnub no thiab mus ibtxhis li.