132

Cầu Xin CHÚA Ban Phước Trên Nơi Thánh

Bài ca đi lên đền thánh

  1CHÚA ôi, xin Ngài nhớ lại Ða-vít,
  Và những khổ nạn ông ấy đã chịu.
  2Thể nào ông ấy đã thề với CHÚA,
  Và nguyện với Ðấng Toàn Năng của Gia-cốp rằng,
  3“Chắc chắn con sẽ không vào nhà con;
  Con sẽ không lên giường con để nghỉ;
  4Con sẽ không cho phép mình chợp mắt,
  Hoặc cho mí mắt con sụp xuống ngủ,
  5Cho đến khi con tìm được một nơi cho CHÚA,
  Một chỗ ở cho Ðấng Toàn Năng của Gia-cốp.”

  6Kìa, chúng tôi đã nghe báo Rương Giao Ước đang ở Ép-ra-tha;
  Người ta đã tìm được rương ấy trong cánh đồng ở Gia-a.
  7Chúng ta hãy cùng nhau đến nơi Ngài đang ngự;
  Chúng ta hãy cùng nhau thờ lạy nơi bệ chân Ngài.

  8CHÚA ôi, xin trỗi dậy để vào nơi an nghỉ của Ngài;
  Xin Ngài và Rương Giao Ước quyền năng của Ngài cùng đi.
  9Nguyện các tư tế của Ngài mặc lấy đức công chính;
  Nguyện những người thánh của Ngài ca hát vui mừng.
  10Vì cớ Ða-vít tôi tớ Ngài,
  Xin đừng ngoảnh mặt khỏi người được xức dầu của Ngài.

  11CHÚA đã thề với Ða-vít,
  Một lời thề Ngài sẽ không rút lại rằng,
  “Ta sẽ đặt trên ngai ngươi một đứa con do ngươi sinh ra.
  12Nếu con cháu ngươi vâng giữ các giao ước Ta,
  Và vâng giữ các chứng ngôn Ta dạy bảo,
  Thì con cháu của chúng cũng sẽ ngồi trên ngai của ngươi mãi mãi.”

  13Quả thật CHÚA đã chọn Si-ôn;
  Ngài muốn nơi ấy làm nơi Ngài ngự.
  14“Ðây là nơi an nghỉ của Ta đời đời;
  Nơi đây Ta sẽ ngự, vì Ta muốn như vậy.
  15Ta sẽ ban phước cho nó được dồi dào lương thực;
  Ta sẽ cho những kẻ nghèo của nó có cơm bánh ăn no nê.
  16Các tư tế của nó Ta sẽ mặc cho áo cứu rỗi;
  Những người thánh của nó sẽ lớn tiếng ca mừng.
  17Tại đó, Ta sẽ làm cho sừng của Ða-vít mọc lên;
  Ta đã chuẩn bị một cây đèn cho người được Ta xức dầu.
  18Ta sẽ lấy sỉ nhục làm áo mặc cho quân thù của nó;
  Còn nó, Ta sẽ làm cho vương miện trên đầu nó rạng ngời.”