132

Bài ca thăng tiến

1Chúa Hằng Hữu, xin nhớ đến con
Cùng mọi nỗi khốn khổ con chịu.
2Con đã thề với Chúa Hằng Hữu,
Khấn với Đấng Toàn năng của Gia-cốp:
3Rằng con sẽ chẳng vào nhà,
Cũng chẳng lên giường nằm,
4Không để cho mắt ngủ,
Mí mắt không khép lại,
5Cho đến khi tìm được chỗ ở cho Chúa,
Một Đền thờ cho Đấng Toàn năng.
6Chúng con nghe Rương Giao ước ở Ép-ra-ta,
Và tìm được tại cánh đồng Gia-a.
7Chúng con sẽ vào Đền thờ Chúa,
Quỳ lạy dưới bệ chân Ngài.
8Chúa Hằng Hữu! xin vào nhà nghỉ,
Với chiếc Rương, biểu hiệu quyền năng.
9Nguyện các thầy tế lễ được khoác áo công chính,
Và dân thánh Chúa reo vui.
10Vì Đa-vít, tôi tớ Chúa,
Xin đừng từ chối người chịu xức dầu của Ngài.
11Chúa Hằng Hữu đã thề với Đa-vít,
Hẳn Ngài sẽ không đổi lời:
"Ta sẽ đặt dòng dõi con
Lên ngôi kế vị.
12Nếu chúng nó vâng giữ giao ước Ta
Và mệnh lệnh Ta truyền dạy,
Dòng dõi chúng nó sẽ ngồi trên ngôi Làm vua mãi mãi..."
13Vì Chúa Hằng Hữu đã chọn Si-ôn Ngài muốn ở Giê-ru-sa-lem:
14“Đây vĩnh viễn sẽ là nhà Ta,
Ta ở đây, vì Ta ưa thích.
15Ta cho Si-ôn dồi dào thực phẩm,
Cho người nghèo ăn bánh no nê,
16Cho thầy tế lễ áo cứu rỗi,
Dân Si-ôn cất tiếng reo vui.
17Cho sừng Đa-vít vươn lên mạnh
Và sắm đèn cho Đấng được xức dầu;
18Cho kẻ thù con áo khăn nhơ nhuốc,
Còn con đội vương miện vinh quang."