132

Singx Nzung 132

Tov Ziouv Ceix Fuqv Bun Singx Dinc

Yangh faaux nyei nzung
  1O Ziouv aac, tov meih jangx jienv Ndaawitv,
   dongh ninh diev nyei yietc zungv kouv naanc.
  2Jangx jienv ninh hnangv haaix nor caux Ziouv houv jienv laengz waac,
   se caux Yaakopv nyei Nernh Jiex nyei Tin-Hungh.
  3“Yie zungv maiv bieqc yie nyei biauv
   yaac maiv faaux yie nyei coux.
  4Yie maiv bun yie nyei m'zing m'njormh,
   yaac maiv bun m'zing-ndopv njipv.
  5Zuov taux yie weic Ziouv lorz duqv dorngx yiem,
   se lorz dorngx bun Yaakopv nyei Nernh Jiex nyei Tin-Hungh.”
  6Muangx gaax, yie mbuo haiz gorngv ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ yiem E^faa^taa,
   yie mbuo lorz buatc yiem Yaa^aa nyei ndeic.
  7“Mbuo oix zuqc bieqc ninh yiem nyei dorngx,
   yiem ninh lorngx zaux nyei dorngx baaix.
  8Ziouv aac, daaih maah! Liemh meih caux
   biux mengh meih nyei qaqv wuov norm Laengz Ngaengc Waac Faang
    daaih bieqc meih hitv kuonx nyei dorngx.
  9Tov bun meih nyei sai mienh zanc-zanc zoux horpc,
   yaac tov bun meih nyei cing-nzengc baeqc fingx njien-youh nyei heuc.”
  10Tov weic meih nyei bou, Ndaawitv,
   maiv dungx nqemh guangc meih longc youh orn daaih wuov dauh.
  11Ziouv dorng jienv Ndaawitv ziepc zuoqv nyei laengz ngaengc waac,
   ninh yaac maiv haih tuix. Ninh gorngv,
  “Yie oix liepc dauh meih ganh nyei dorn
   zueiz jienv meih nyei weic.
  12Se gorngv meih nyei dorn mbuo ei jienv yie laengz nyei ngaengc waac,
   yaac gan yie oix njaaux ninh mbuo nyei yietc zungv waac,
  ninh mbuo nyei zeiv-fun ziouc duqv yietc liuz
   zueiz jienv meih nyei weic.”
  13Weic zuqc Ziouv ginv ⟨Si^on.⟩
   Ninh oix longc weic zoux ninh yiem nyei dorngx.
  14Ninh gorngv, “Naaiv se yie yietc liuz hitv nyei dorngx,
   yie oix yiem naaiv. Naaiv se yie nyei eix.
  15Yie oix ceix fuqv bun naaiv norm zingh nyei laangh ziqc bungx-zuoqc,
   yaac bun naaiv norm zingh nyei mienh jomc mienh duqv nyanc beuv.
  16Yie oix bun ninh nyei sai mienh duqv njoux en.
   Ninh nyei baeqc fingx yaac oix njien-youh nyei heuc.
  17Yie oix bun Ndaawitv nyei yietc dauh zeiv-fun yiem wuov zoux hungh.
   Yie weic yie longc youh orn daaih wuov dauh liepc dauh nzipc jienv zoux hungh.
  18Yie oix bun ninh nyei win-wangv zuqc nyaiv,
   mv baac ninh ganh ndongx nyei hungh ningv oix aengv cuotv njang.