132

Klei Wah Lač Akâo kơ Yêhôwa Brei Klei Jăk Jĭn kơ Anôk Doh Jăk

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Ơ Yêhôwa, brei ih hdơr kơ Y-Đawit,
   leh anăn kơ jih klei dleh ñu tŭ leh.
  2Ñu kat asei leh kơ Yêhôwa,
   leh anăn ngă leh klei ƀuăn kơ Pô Myang Y-Yakôp:
  3“Kâo amâo srăng mŭt hlăm sang kâo ôh,
   kăn kâo srăng đĭ ti jhưng pĭt rei.
  4Kâo amâo srăng brei ală kâo pĭt ôh,
   kăn kâo mdei rei,
  5tơl kâo mâo anôk kơ Yêhôwa dôk,
   sa boh sang pioh kơ Pô Myang Y-Yakôp.”

  6 Hmei hmư̆ arăng lač kơ hip ti Êphratha,
   hmei ƀuh leh ñu hlăm hma ti Jaar.
  7Brei drei nao kơ anôk ñu dôk,
   brei drei kkuh mpŭ ti anăp mdhô̆ ñu trông jơ̆ng.
  8Kgŭ bĕ, Ơ Yêhôwa, nao kơ anôk ih mdei,
   ih, leh anăn hip klei ktang ih.
  9Brei phung khua ngă yang ih hơô klei kpă ênô;
   leh anăn brei phung doh jăk ih ur hơ̆k.

  10Kyua Y-Đawit, dĭng buăl ih,
   đăm hngah ôh kơ pô ih trôč leh êa ƀâo mngưi.
  11 Yêhôwa kat asei leh hŏng klei sĭt nik kơ Y-Đawit,
   ñu amâo srăng bi mlih klei anăn ôh:
   “Kâo srăng mđĭ ti jhưng mtao ih sa čô anak êkei mơ̆ng tian prôč ih.
  12Tơdah phung anak êkei ih djă pioh klei kâo bi mguôp
   leh anăn klei hưn kâo srăng bi hriăm diñu,
   snăn phung anak diñu mơh srăng dôk ti jhưng mtao ih nanao hlŏng lar.”

  13Kyuadah Yêhôwa ruah leh ƀuôn Siôn,
   ñu čiăng mjing gơ̆ anôk Ñu dôk.
  14“Tinei jing anôk kâo mdei nanao hlŏng lar;
   kâo srăng dôk tinei kyuadah kâo khăp leh kơ ñu.
  15Kâo srăng brei kơ ƀuôn Siôn djăp mta mnơ̆ng;
   kâo srăng bi trei phung ƀun ƀin ñu hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă.
  16Kâo srăng bi hơô phung khua ngă yang ñu hŏng klei bi mtlaih,
   leh anăn phung doh jăk ñu srăng ur hơ̆k nanao.
  17 Tinăn, kâo srăng brei ki Y-Đawit bi knăt;
   kâo srăng mkra kơ pô kâo trôč leh êa ƀâo mngưi sa boh pui kđen.
  18Kâo srăng bi hơô phung roh ñu hŏng klei hêñ;
   ƀiădah đuôn mtao ti dlông boh kŏ ñu srăng mtrang mngač.”