133

Anh Chị Em Sống Hòa Thuận

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

  1Thật tốt đẹp thay và phước hạnh biết bao khi anh chị em sống hòa thuận với nhau!
  2Ðiều ấy chẳng khác gì dầu quý giá trên đầu chảy xuống,
  Chảy xuống râu,
  Chảy xuống râu của A-rôn,
  Rồi tiếp tục chảy xuống trên vạt áo của ông ta.
  3Ðiều ấy giống như sương móc từ Núi Hẹt-môn sa xuống các rặng núi Si-ôn,
  Vì tại đó CHÚA đã ban phước,
  Phước hạnh của sự sống đời đời.