133

Bài ca thăng tiến của Đa-vít

1Anh em chung sống thuận hòa
Chẳng còn gì tốt đẹp êm đềm hơn!
2Thuận hòa quý báu như dầu,
Từ đầu A-rôn chảy xuống râu,
Thấm ướt vạt áo dài.
3Thuận hòa tươi mát như sương,
Trên đỉnh Hẹt-môn,
Rơi xuống đồi núi Si-ôn,
Vì Chúa Hằng Hữu ban phúc cho Si-ôn,
Phúc vĩnh sinh bất diệt.