135

1,2Hãy ca ngợi Thượng Đế,
Ca ngợi Danh Chúa Hằng Hữu,
Hỡi các tôi tớ Chúa Hằng Hữu
Phục vụ trong Nhà Chúa
Tại hành lang Đền thờ.
3Hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu,
Vì Ngài toàn thiện;
Hãy hát tôn vinh Danh Chúa
Vì Danh Ngài diệu kỳ.
4Chúa Hằng Hữu đã chọn Gia-cốp,
Ngài tuyển Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp.
5Tôi biết Chúa Hằng Hữu vĩ đại,
Chúa chúng ta lớn hơn mọi thần linh.
6Việc đẹp ý Chúa, Chúa đều thực hiện,
Tại mặt đất, trên trời cao,
Trong đại dương, dưới vực sâu.
7Chúa dẫn hơi nước bay lên từ địa cực,
Giăng chớp nhoáng báo hiệu cơn mưa,
Đem gió lại từ nơi kho chứa.
8Chúa đánh giết con đầu lòng Ai-cập,
Từ loài người đến loài súc vật,
9Làm nhiều phép lạ, việc diệu kỳ,
Hại Pha-ra-ôn, và tôi tớ.
10Ngài đánh hạ các dân tộc lớn,
Giết các vua hùng cường:
11Si-hôn, vua dân A-mo,
Óc,vua Ba-san
Và tất cả vua xứ Ca-na-an.
12Ngài ban xứ họ cho Y-sơ-ra-ên
Cho dân tộc Ngài làm cơ nghiệp.
13Chúa Hằng Hữu, Danh Ngài luôn tồn tại,
Kỷ niệm Ngài còn mãi đến muôn đời.
14Chúa Hằng Hữu sẽ xét xử dân ta,
Rộng lòng xót thương tôi tớ Ngài.
15Thần tượng các dân bằng vàng bạc,
Vật do tay con người tạo ra.
16Tượng ấy có miệng nhưng không nói,
Có mắt nhưng không nhìn,
17Có tai nhưng nào biết nghe,
Mũi mồm chẳng có chút hơi thở.
18Người tạo thần tượng và người tin tưởng,
Hẳn trở nên giống như thần tượng!
19Nhà Y-sơ-ra-ên hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu,
Nhà A-rôn hãy chúc tụng Ngài,
20Nhà Lê-vi hãy chúc tụng Ngài,
Người kính sợ Chúa Hằng Hữu hãy chúc tụng Ngài,
21Chúc tụng Chúa Hằng Hữu từ Si-ôn,
Ngài ở tại Giê-ru-sa-lem.
Ha-lê-lu-gia!