135

Chúa là Đấng cứu, các thần tượng
đều vô ích

  1Hãy ca ngợi Chúa!
  Hãy ca ngợi danh Chúa;
  Hỡi các tôi tớ Chúa và
  2những kẻ đứng trong đền thờ Chúa
   cùng trong sân đền thờ,
   hãy ca ngợi Ngài.
  3Hãy ca ngợi Ngài,
   vì Ngài nhân từ;
   hãy hát ca ngợi Ngài vì Ngài tuyệt vời.
  4Chúa đã chọn dân Gia-cốp cho mình;
   Ngài tuyển chọn dân Ít-ra-en cho chính mình.
  5Tôi biết Chúa là Đấng cao cả.
   Chúa chúng tôi vĩ đại cao cả hơn tất cả các thần.
  6Ngài làm điều đẹp ý Ngài,
   ở trên trời và dưới đất,
   trên biển và trong các đại dương sâu.
  7Ngài mang mây đến từ cuối trái đất,
   Sai sấm chớp đến với mưa.
   Mang gió ra từ các kho chứa mình.
  8Ngài tiêu diệt các con trai đầu lòng xứ Ai-cập của người lẫn gia súc.
  9Ngài làm nhiều dấu kỳ và phép lạ ở Ai-cập nghịch lại vua và các tôi tớ người.
  10Ngài đánh bại các quốc gia và giết các vua hùng mạnh:
  11Tức Si-hôn,
   vua dân A-mô-rít,
   Óc, vua của Ba-san,
   và tất cả các vua Ca-na-an.
  12Rồi Ngài ban đất của họ làm món quà cho dân Ngài, tức dân Ít-ra-en.
  13Lạy Chúa, danh Chúa còn đến đời đời;
   Lạy Chúa, Ngài sẽ được ghi nhớ mãi mãi.
  14Chúa bênh vực dân Ngài
   và tỏ lòng thương xót cho các tôi tớ Ngài.
  15Hình tượng của các dân đều làm bằng bạc hay vàng,
   sản phẩm của tay người.
  16Chúng nó có miệng mà không nói được.
  Có mắt mà chẳng thấy.
  17Có lỗ tai mà không nghe.
   Miệng không hơi thở.
  18Những kẻ tạc hình tượng cũng giống như các hình tượng ấy,
   những ai tin chúng nó cũng như vậy.
  19Hỡi nhà Ít-ra-en,
   hãy ca ngợi Chúa.
  Hỡi nhà A-rôn, hãy ca ngợi Chúa.
  20Hỡi nhà Lê-vi hãy ca ngợi Chúa.
   Những ai kính sợ Chúa
   hãy ca ngợi Ngài.
  21Hỡi cư dân Giê-ru-sa-lem,
   hãy ca ngợi Chúa trên núi Xi-ôn.
  Hãy ca ngợi Chúa!