135

Singx Nzung 135

Ziouv Se Hlo Haic, Miuc-Fangx Maiv Lamh Longc

  1Oix zuqc ceng Ziouv.
  Oix zuqc ceng Ziouv nyei mengh.
   Ziouv nyei zuangx bou aah! Oix zuqc ceng,
  2se meih mbuo souv jienv Ziouv nyei biauv,
   yiem yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz nyei mienh.
  3Oix zuqc ceng Ziouv weic zuqc Ziouv se longx haic.
   Baaux nzung ceng ninh nyei mengh, weic zuqc ninh korv-lienh mienh.
  4Weic zuqc Ziouv ginv Yaakopv weic ninh ganh,
   ginv I^saa^laa^en benx ninh ganh nyei buonc.
  5Yie hiuv duqv Ziouv se hlo haic,
   yie mbuo nyei Ziouv se gauh hlo jiex zuangx zienh.
  6Ziouv yiem gu'nguaaic lungh, yiem ga'ndiev ndau,
   yiem koiv gu'nyuoz caux yietc zungv ndo nyei dorngx,
   sueih ganh nyei eix oix zoux haaix nyungc ziouc zoux aqv.
  7Ninh bun mbuonx yiem lungh gorn faaux,
   ninh bun mba'lingc gan mbiungc daaih,
   yaac dorh nziaaux yiem ninh siou nyei dorngx cuotv daaih.
  8Se dongh ninh daix yiem I^yipv Deic-Bung nyei daauh toi dorn,
   liemh mienh, liemh saeng-kuv.
  9O I^yipv Mienh aah! Ninh yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic
   dingc Faalo Hungh caux ninh nyei zuangx jien nyei zuiz.
  10Ninh mietc ziex! ziex fingx mienh,
   aengx daix henv haic nyei hungh diex.
  11Ninh daix Aa^mo^lai Mienh nyei Si^honx Hungh,
   caux Mbaasaan Deic nyei Okc Hungh,
   caux Kaa^naa^an nyei yietc zungv hungh diex.
  12Ninh yaac zorqv ninh mbuo nyei deic-bung
   jiu bun ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh,
   benx ninh mbuo nzipc nyei buonc.
  13O Ziouv aac, meih nyei mengh yietc liuz yiem.
   O Ziouv aac, mienh oix jangx meih nyei mengh dauh taux maanc doic.
  14Ziouv oix tengx ninh nyei baeqc fingx caengx sic,
   yaac korv-lienh ninh nyei zuangx bou.
  15Ganh fingx mienh nyei miuc-fangx longc jiem longc nyaanh zoux,
   se mienh nyei buoz zoux daaih.
  16Naaiv deix miuc-fangx maaih nzuih mv baac maiv haih gorngv waac,
   maaih m'zing mv baac mangc maiv buatc.
  17Ninh mbuo maaih m'normh mv baac ninh mbuo muangx maiv haiz,
   ninh mbuo nyei nzuih maiv maaih yietc deix tauv nyei qiex.
  18Zoux naaiv deix miuc-fangx nyei mienh ziouc hnangv naaiv deix miuc-fangx nor.
   Da'faanh kaux miuc-fangx nyei mienh yaac fih hnangv nyei.
  19O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Oix zuqc ceng Ziouv.
   O ⟨Aalon⟩ nyei zeiv-fun aah! Oix zuqc ceng Ziouv.
  20O Lewi nyei zeiv-fun aah! Oix zuqc ceng Ziouv.
   Taaih Ziouv nyei mienh aah! Oix zuqc ceng Ziouv.
  21Oix zuqc yiem ⟨Si^on⟩ ceng Ziouv,
   se yiem Ye^lu^saa^lem Zingh nyei Ziouv.
  Oix zuqc ceng Ziouv.