135

Klei Mmuñ Bi Mni kơ Bruă Yuôm Bhăn Yêhôwa. – Rup Yang Jing Hơăi Mang

  1Bi mni bĕ kơ Yêhôwa.
   Bi mni bĕ kơ anăn Yêhôwa;
   Bi mni bĕ kơ ñu, Ơ phung diih dĭng buăl Yêhôwa,
  2diih phung dôk hlăm sang Yêhôwa,
   hlăm wăl sang Aê Diê drei.
  3Bi mni bĕ kơ Yêhôwa, kyuadah Yêhôwa jing pô jăk;
   mmuñ bi mni kơ anăn ñu, kyuadah ñu thâo pap.
  4Kyuadah Yêhôwa ruah leh phung Yakôp kơ ñu pô,
   čiăng kơ phung Israel jing ngăn dưn ñu.

  5Kyuadah kâo thâo kơ Yêhôwa jing prŏng,
   leh anăn Khua Yang drei jing prŏng hĭn kơ jih jang yang.
  6Yêhôwa ngă jih klei ñu čiăng hlăm adiê, hlăm lăn ala,
   hlăm êa ksĭ, leh anăn hlăm jih jang anôk êlam.
  7Ñu yơh brei knam đĭ mơ̆ng knhal lăn ala;
   ñu brei kmlă leh anăn hjan,
   leh anăn brei angĭn kbiă mơ̆ng anôk ñu pioh.

  8Ñu yơh čăm bi mdjiê phung anak êkei kkiêng tal êlâo hlăm čar Êjip,
   wăt mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng.
  9Ñu bi êdah klei bi knăl leh anăn klei yuôm bhăn ti krah ih, Ơ čar Êjip,
   ngă kơ mtao Pharaôn leh anăn kơ jih jang phung dĭng buăl ñu.
  10Ñu čăm leh lu phung găp djuê,
   leh anăn ñu bi mdjiê phung mtao jhŏng ktang:
  11Y-Sihôn mtao phung Amôrit,
   Y-Ôk mtao phung Basan,
   leh anăn jih jang mtao čar Kanaan,
  12leh anăn ñu jao čar digơ̆ jing ngăn dưn
   kơ phung ƀuôn sang ñu Israel.
  13Ơ Yêhôwa, anăn ih dôk hlŏng lar,
   Ơ Yêhôwa, klei hing ang ih dôk hlăm jih jang ênuk.
  14Kyuadah Yêhôwa srăng phat kđi kpă phung ƀuôn sang ñu,
   leh anăn pap kơ phung dĭng buăl ñu.
  15 Rup yang phung tue ngă hŏng prăk leh anăn mah,
   jing bruă kngan mnuih ngă.
  16Digơ̆ mâo ƀăng êgei, ƀiădah amâo thâo blŭ ôh,
   mâo ală, ƀiădah amâo thâo ƀuh ôh,
  17mâo knga, ƀiădah amâo thâo hmư̆ ôh,
   digơ̆ kăn mâo rei êwa hlăm ƀăng êgei.
  18Phung ngă digơ̆ jing msĕ si digơ̆,
   sĭt yơh jih jang phung knang kơ digơ̆ jing msĕ snăn.

  19Ơ sang Israel, hơêč mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa,
   Ơ sang Y-Arôn, mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa,
  20Ơ sang Y-Lêwi, mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa,
   Ơ diih phung huĭ mpŭ kơ Yêhôwa, mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa.
  21Mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa mơ̆ng ƀuôn Siôn,
   kơ pô dôk ti ƀuôn Yêrusalem.
   Bi mni kơ Yêhôwa.