136

Tác giả cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời

1 Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
 Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
2 Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
3 Hãy cảm tạ Chúa của muôn chúa;
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
4 Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
5 Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
6 Ngài trương đất ra trên các nước,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
7 Dựng nên những vì sáng lớn,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
8 Mặt trời đặng cai trị ban ngày,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
9 Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
10 Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
11 Đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa chúng nó,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
12 Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
13 Ngài phân Biển Đỏ ra làm hai,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
14 Khiến Y-sơ-ra-ên đi qua giữa biển ấy,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
15 Xô Pha-ra-ôn và cả đạo binh người xuống Biển Đỏ,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
16 Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
17 Đánh bại các vua lớn,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
18 Đánh giết những vua có danh,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
19 Tức là Si-hôn, vua dân A-mô-rít,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
20 Và Óc, vua Ba-san,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
21 Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
22 Tức làm sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, là kẻ tôi tớ Ngài,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
23 Ngài nhớ đến bực hèn hạ chúng tôi,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
24 Giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
25 Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt,
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời;
26 Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời!
 Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.