137

Singx Nzung 137

I^saa^laa^en Mienh Zuqc Caangv Mingh Nyei Naanc Zingh Nzung

  1Yie mbuo zueiz jienv Mbaa^mbi^lon nyei ndoqv-hlen,
   yietv jangx zuqc ⟨Si^on⟩ ziouc nyiemv.
  2Yie mbuo zorqv yie mbuo nyei daanh baah
   kuangx jienv yiem naaiv nyei suiv-liemh ndiangx,
  3weic zuqc caangv yie mbuo daaih wuov deix oix yie mbuo baaux nzung,
   hoic yie mbuo wuov deix oix yie mbuo tengx ninh mbuo zoux nauc nyitc
   ziouc gorngv, “Baaux diuh Si^on nyei nzung bun yie mbuo muangx maah!”
  4Yie mbuo yiem ganh fingx mienh nyei deic-bung,
   hnangv haaix nor haih baaux Ziouv nyei nzung?
  5O Ye^lu^saa^lem aah! Se gorngv yie la'kuqv meih,
   tov bun yie nyei mbiaauc jieqv buoz hngongx mingh.
  6Se gorngv yie maiv jangx Ye^lu^saa^lem,
  yaac maiv funx Ye^lu^saa^lem
   weih bun yie gauh duqv njien-youh jiex,
   tov bun yie nyei mbietc naetv jienv yie nyei nzuih dungz.
  7O Ziouv aac, tov jangx E^ndom Mienh hnangv haaix nor zoux.
   Ye^lu^saa^lem mbaang wuov hnoi ninh mbuo gorngv,
  “Oix zuqc baaic, oix zuqc baaic aqv,
   oix zuqc caeqv njiec taux gorn-ndoqv.”
  8O Mbaa^mbi^lon aah!
   Weic meih zoux bun yie mbuo nyei sic,
   jaauv win bun meih wuov dauh oix zuqc orn-lorqc.
  9Zorqv meih nyei gu'nguaaz-faix
   guaeqv la'bieiv wuov dauh yaac maaih orn-lorqc aqv.