138

Tej Lus ua Vajtswv Tsaug

  1Tus TSWV, kuv ua koj
   tsaug kawg siab kawg ntsws,
  kuv hu nkauj qhuas koj tabmeeg tej vajtswv.
  2Kuv tig xubntiag rau ntawm koj
  lub tuamtsev uas dawbhuv, kuv nyo
   hau thiab qhuas koj lub npe,
  rau qhov koj txojkev hlub uas tsis
   paub kawg thiab txojkev ncaj ncees,
  rau qhov koj qhia koj lub npe thiab
   koj txojlus uas muaj hwjchim rau peb.
  3Thaum kuv hu koj, koj teb kuv tej lus thov,
   koj txhawb kuv lub zog kawg li.

  4Tus TSWV, tagnrho tej vajntxwv
   hauv ntiajteb no yuav qhuas koj,
  rau qhov lawv tau hnov koj tej lus
   cog tseg.
  5Lawv yuav hu nkauj qhuas tej uas koj tau ua
  thiab koj lub tshwjchim loj uas ci ntsa iab.
  6Txawm yog koj nyob saum qhov
   chaw uas siab tshaj plaws
  los koj hlub txog cov uas nyob qis
   hauv ntiajteb no,
  thiab cov neeg khavtheeb khiav tsis
   dim ntawm koj li.

  7Thaum kev nyuaj siab nyob
   puagncig kuv, koj pab kuv dim.
  Koj tawmtsam kuv cov yeebncuab
   thiab koj lub hwjchim tso kuv dim.
  8Tus TSWV, koj yuav ua txhua yam
   raws li koj tau coglus tseg lawm,
  Tus TSWV, koj txojkev hlub nyob mus ibtxhis.
  Thov koj tsis txhob tso tej haujlwm
   uas koj pib ntawd tseg.