138

Tơlơi Iâu Laĭ Hơdơr Bơni

Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid čih kơčĕ.
  1Kâo či bơni hơơč kơ Ih, Ơ Yahweh hơi, hăng abih pran jua kâo;
   ƀơi anăp ƀing yang rơba̱ng ƀing tuai, kâo či adoh bơni hơơč kơ Ih yơh.
  2Kâo či bon kơkuh anăp nao pơ Sang Yang rơgoh hiam Ih
   laih anŭn či bơni hơơč kơ anăn Ih
  yuakơ tơlơi khăp hiam klă laih anŭn tơlơi tŏng ten Ih yơh;
   anŭn jing yuakơ Ih hơmâo pơdun đĭ laih anăn Ih laih anŭn tơlơi ƀuăn Ih
   jing yom pơphan hloh kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng.
  3Tơdang kâo kwưh iâu, Ih laĭ glaĭ kơ kâo;
   Ih ngă brơi kơ kâo khĭn kơtang yơh.

  4Abih bang ƀing pơtao amăng lŏn tơnah anai bơni hơơč kơ Ih, Ơ Yahweh ăh,
   tơdang ƀing gơñu hơmư̆ arăng ră ruai khul boh hiăp amăng bah Ih hơmâo pơhiăp laih.
  5Ƀing gơñu či adoh bơni kơ tơlơi bruă Yahweh hơmâo ngă laih tui anai,
   “Tơlơi ang yang Yahweh jing prŏng prin yơh.”
  6Wơ̆t tơdah Yahweh dŏ pơ ngŏ adih, Ñu pơmĭn ƀlơ̆ng mơ̆n kơ ƀing ƀu thâo phe pho anai,
   samơ̆ ƀing pơgao pơang, Ñu dŏ ataih hĭ mơ̆ng ƀing gơñu yơh.

  7Wơ̆t tơdah kâo hơdip hơdơ̆ng amăng tŏng krah tơlơi rŭng răng,
   Ih yơh răng pơgang brơi kơ tơlơi hơdip kâo.
  Ih yơr tơbiă tơngan Ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi hil ƀing rŏh ayăt kâo,
   hăng tơngan dưi kơtang gah hơnuă Ih yơh Ih pơklaih hĭ kâo.
  8Yahweh yơh či ngă pơgiŏng hĭ abih bang tơlơi kơñăm Ñu brơi kơ kâo;
   Ơ Yahweh hơi, tơlơi khăp hiam klă Ih dŏ nanao hlŏng lar,
   anăm hơngah lui hĭ ôh ƀing gơmơi jing tơlơi bruă tơngan Ih hơmâo ngă laih.