139

CHÚA Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1CHÚA ôi, Ngài đã dò xét con và biết con.
  2Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy;
  Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý tưởng của con.
  3Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào con nằm ngủ;
  Ngài quen thuộc mọi đường lối của con.
  4Thật vậy, khi lưỡi con chưa thốt thành lời,
  Kìa, CHÚA ôi, Ngài đã biết tất cả rồi.
  5Ngài bao vây con cả phía sau lẫn phía trước;
  Ngài đặt tay Ngài trên con.
  6Ðối với con, điều ấy quá diệu kỳ,
  Quá cao diệu, con không hiểu thấu.

  7Con có thể đi đâu để tránh khỏi Thần của Ngài?
  Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài?
  8Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó;
  Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó.
  9Nếu con lấy cánh bình minh bay đến những nơi xa xăm tận chân trời góc bể,
  10Tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt con;
  Tay phải Ngài sẽ nắm lấy con.
  11Nếu con nói, “Chắc bóng tối sẽ che khuất được mình,
  Khi ánh sáng chung quanh mình đổi thành bóng tối,”
  12Thế nhưng đối với Ngài, bóng tối chẳng tối tăm gì cả,
  Ban đêm sáng rõ như ban ngày;
  Ngài thấy rõ như nhau dù trong bóng tối hay ngoài ánh sáng,

  13Vì chính Ngài đã dựng nên hình hài của con;
  Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ con.
  14Con cảm tạ Ngài, vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng;
  Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.
  15Khi con được tạo thành trong nơi kín đáo,
  Ðược thành hình trong những nơi sâu thẳm của lòng đất,
  Các xương cốt con vẫn không thể giấu được Ngài.
  16Mắt Ngài đã thấy rõ thể chất vô hình của con;
  Tất cả những ngày định cho đời con đã được ghi vào sách của Ngài,
  Trước khi con sống một ngày nào trong các ngày ấy.
  17Ðối với con, Ðức Chúa Trời ôi, các tư tưởng của Ngài thật quý báu thay!
  Cộng các tư tưởng ấy lại, chúng nhiều vô số!
  18Nếu con đếm, chắc chúng nhiều hơn cát.
  Khi con thức dậy, con vẫn còn ở với Ngài.

  19Ðức Chúa Trời ôi, xin Ngài tiêu diệt những kẻ gian ác.
  Hỡi quân khát máu, hãy lìa xa ta!
  20Chúng đã nói những lời độc địa chống lại Ngài;
  Kẻ thù của Ngài đã lấy danh Ngài để giỡn cợt đùa chơi.
  21CHÚA ôi, phải chăng con ghét những kẻ ghét Ngài?
  Phải chăng con gớm ghiếc những kẻ nổi lên chống lại Ngài?
  22Con ghét chúng thật là ghét;
  Con coi chúng như kẻ thù của con.
  23Ðức Chúa Trời ôi, xin dò xét con và thấu rõ lòng con;
  Xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con,
  24Ðể xem trong tâm trí con có tư tưởng xấu nào chăng.
  Cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời.