139

Singx Nzung 139

Ziouv Hiuv Duqv Nyungc-Nyungc Yaac Yiem Norm-norm Dorngx

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aac, meih zaah mangc yie,
   yaac hiuv yie.
  2Yie zueiz njiec fai jiez sin meih hiuv nyei.
   Meih yiem go nyei dorngx hiuv duqv yie nyei hnyouv hnamv nyei jauv.
  3Yie bieqc cuotv fai bueix njiec meih mangc muonc nyei,
   yaac hiuv toux yie zoux nyei yietc zungv jauv.
  4O Ziouv aac, yie liemh maiv gaengh gorngv cuotv yietc joux waac
   meih zungv hiuv nzengc mi'aqv.
  5Meih yiem yie nyei nza'hmien maengx caux yie nyei nqa'haav nqaang,
   yaac longc meih nyei buoz maan jienv yie.
  6Meih ndongc naaiv hiuv yie, yie gengh! mbuoqc horngh haic,
   se gauh hlang yie haih bieqc hnyouv nyei.
  7Yie haih mingh haaix cingx haih biaux ndutv meih nyei Singx Lingh?
   Fai yie haih biaux mingh haaix cingx leih ndutv meih nyei hmien?
  8Se gorngv yie faaux lungh, meih yiem wuov.
   Se gorngv yie njiec yiemh gen, meih yaac yiem wuov.
  9Se gorngv yie ndaix mingh mba'hnoi cuotv nyei dorngx,
   fai yiem wuov bung ziqc koiv,
  10meih zungv yiem wuov dorh yie,
   yaac yiem wuov tengx yie.
  11Se gorngv yie gorngv, “Tov bun hmuangx torngv jienv yie,
   bun weih gormx yie nyei njang tiuv benx lungh muonz zanc.”
  12Weic meih nor, liemh hmuangx yaac maiv zeiz hmuangx,
   lungh muonz zanc yaac ndongc lungh hnoi zanc njang,
   weic meih aeqv, hmuangx se hnangv njang.
  13Meih zeix yiem yie gu'nyuoz nyei nyungc-nyungc.
   Yiem maa nyei ga'sie meih gapv yie daaih.
  14Yie ceng meih weic zuqc meih zeix yie cuotv daaih peix fuc haic, mbuoqc horngh haic.
   Meih zoux nyei nyungc-nyungc za'gengh peix fuc haic.
   Yie nyei hnyouv zien-zien hiuv duqv.
  15Yie yiem maa nyei ga'sie zeix cuotv,
  se yiem gem jienv nyei dorngx gapv yie nyei mbungv-qorng nyei ziangh hoc,
   zungv bingx meih maiv mbueiz.
  16Yie nyei sin maiv gaengh benx fangx zeiv,
   meih nyei m'zing zungv buatc yie mi'aqv.
  Yie liemh maiv gaengh maaih yietc norm hnoi wuov zanc,
   meih weic yie dingc daaih nyei hnoi-nyieqc yietc zungv fiev jienv meih nyei sou-daan.
  17O Tin-Hungh aac, meih hnamv nyei sic weic yie nor za'gengh jaaix haic.
   Gapv daaih nyei soux mouc ndongc haaix camv aqv.
  18Se gorngv yie saauv nor,
   maaih gauh camv saa-ziou.
  Yie nyie daaih nyei ziangh hoc,
   yie corc caux meih yiem.
  19O Tin-Hungh aac, feix duqv meih daix nzengc orqv mienh,
   feix duqv daix mienh nyei mienh leih nqoi yie.
  20Ninh mbuo gorngv orqv nyei waac daanh meih,
   yaac gorngv doqc meih nyei mengh.
  21O Ziouv aac, yie nzorng haic dongh nzorng meih wuov deix mienh.
   Yie yaac youx dongh ngaengc jienv meih wuov deix.
  22Yie nzorng ninh mbuo taux mbungv-fim,
   yaac funx ninh mbuo benx yie nyei win-wangv.
  23O Tin-Hungh aac, tov zaah mangc yie,
   seix yie yaac hiuv duqv yie hnyouv hnamv nyei jauv.
  24Mangc gaax yiem yie maaih haaix nyungc orqv nyei sic,
   yaac tov dorh yie yangh yietc liuz nyei jauv.