13

Thov Vajtswv Pab

  1Tus TSWV, koj yuav tsis nco
   qab kuv mus txog hnub twg?
  Mus ibtxhis li los? Koj tseem yuav
   khiav kuv mus txog thaum twg?
  2Kuv tseem yuav tiv kev tsimtxom
   mus txog hnub twg?
  Kuv lub siab yuav quaj ntsuag nruab
   hnub hmo ntuj mus txog hnub twg?
  Kuv cov yeebncuab tseem yuav
   kovyeej kuv mus txog hnub twg thiab?

  3Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv,
  thov koj tsa qhovmuag saib kuv
   thiab teb kuv tej lus thov.
  Thov pab txhawb kuv lub zog thiab
   tsis txhob cia kuv tuag.
  4Kuv cov yeebncuab thiaj tsis hais tias,
   “Peb yeej nws lawm.”
  Tsis txhob cia lawv zoo siab thaum
   lawv hnov kuv poob tsam.

  5Kuv cia siab rau koj txojkev hlub uas
   ruaj khov;
  kuv zoo siab heev, rau qhov koj yuav
   cawm kom kuv dim.
  6Tus TSWV, kuv yuav hu nkauj qhuas koj,
   rau qhov koj yeej ua zoo rau kuv.