13

Singx Nzung 13

Maaih You-Nzauh, Tov Ziouv Tengx

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aac, meih oix la'kuqv yie taux haaix zanc? Oix yietc liuz la'kuqv fai?
   Meih oix buang jienv hmien maiv mangc yie taux haaix zanc?
  2Yie oix zuqc yiem hnyouv diev mun ndongc haaix lauh?
   Yie nyei hnyouv oix zuqc nzauh taux haaix zanc?
  Yie nyei win-wangv oix hingh jiex yie taux haaix zanc?
  3O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aah! Tov mangc yie yaac dau yie.
   Tov bun yie maaih qaqv hnangv loz wuov nor. Maiv zei aeqv, nziex yie zuqc daic.
  4Nziex yie nyei win-wangv gorngv, “Yie hingh jiex ninh mi'aqv.”
   Nziex yie nyei win-jaa njien-youh a'hneiv weic zuqc yie zuqc ndortv.
  5Mv baac yie kaux meih weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie.
   Yie nyei hnyouv weic meih nyei njoux en orn-lorqc haic.
  6Yie oix baaux nzung ceng Ziouv,
   weic zuqc ninh za'gengh zoux longx bun yie.