141

Thơ Đa-vít

1Con kêu xin Chúa Hằng Hữu cứu con,
Xin Chúa lắng nghe khi con kêu nài.
2Xin cho lời cầu nguyện con bay đến Ngài như khói hương,
Tay đưa cao xin coi như sinh tế ban chiều.
3Xin Chúa canh chừng miệng con,
Giữ cửa môi con.
4Xin đừng cho lòng con hướng về điều xấu,
Và làm việc ác với kẻ bất lương,
Đừng để con ăn thức ngon với họ.
5Xin cho người công chính đánh con - đánh thế là thương;
Xin để họ quở con - quở thế là thoa dầu cho đầu con;
Đầu con hẳn không từ chối,
Nhưng con vẫn cầu nguyện khi bị họ làm hại.
6Khi các thẩm phán của họ bị ném vào tảng đá,
Họ sẽ nghe lời con, vì rất êm dịu.
7Khi người ta cày rẽ đất,
Xương chúng con bị phân tán nơi cửa mộ.
8Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế con,
Mắt con hướng về Ngài,
Con nương tựa nơi Ngài,
Xin đừng bỏ con trơ trọi.
9Xin giữ con khỏi sa bẫy họ cài,
Khỏi cạm bẫy bọn gian manh;
10Xin cho kẻ ác sập lưới họ chăng,
Còn con được tránh thoát.