141

Tej Lus Thov Vajtswv Thaum Tsaus Ntuj

  1Tus TSWV, kuv hu koj,
   thov koj pab kuv tamsim no!
  Thaum kuv hu koj, thov mloog kuv tej lus thov.
  2Thov txais kuv tej lus thov ua cov
   tshuaj tsw qab rau koj,
  thiab kuv ob txhais tes uas tsa thov koj ua cov khoom
   fij rau koj thaum yuav tsaus ntuj.

  3Tus TSWV, thov koj tswj kuv lub
   qhovncauj thiab kuv ob daim dincauj!
  4Thov koj cheem kom kuv tsis txhob
   ua tej kev txhaum uas kuv lub siab xav ua,
  thiab tsis txhob cia kuv koom siab
   nrog cov neeg ua phem ua qias.
  Thov tsis txhob cia kuv muaj feem
   koom nrog lawv tej rooj noj rooj haus.

  5Kuv txaus siab cia tus neeg zoo rau
   txim thiab cem kuv,
  tiamsis kuv tsis lees yuav cov neeg
   siab phem tej lus uas qhuas,
  rau qhov kuv niaj hnub thov
   Vajtswv tawmtsam lawv tej kev phem.
  6Thaum lawv cov nomtswv raug
   muab txo poob tsag lawm,
  ces lawv yuav paub hais tias tus
   TSWV txojlus thiaj yog lus tseeb.
  7Lawv tej pobtxha ib ya yuav nyob ib
   qho hauv qhov ntxa,
  ib yam li lub pobzeb uas muab tsoo
   tawg ntsoog ntxaws saum npoo av.

  8Tiamsis tus TSWV uas kav ib puas tsav yam,
   kuv cia siab ntsoov rau koj.
  Kuv nrhiav koj txojkev tiv thaiv,
   thov tsis txhob cia kuv tuag!
  9Thov koj pab kom kuv tsis txhob mag tej nta npuj
   uas luag cuab tos kuv,
  thiab tsib txhob mag tej vojhlua uas
   cov neeg siab phem cuab.
  10Thov kom cov neeg siab phem rov
   mag lawv tej vojhlua,
  kom thaum kuv taug kev mus kuv
   thiaj tsis raug xwm dabtsi.