141

Klei Wah Lač Tlam

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, kâo iêu wah lač kơ ih; hriê kơ kâo djăl.
   Mđing knga bĕ kơ asăp kâo tơdah kâo iêu wah lač kơ ih.
  2 Brei ih yap klei kâo wah lač jing msĕ si mnơ̆ng ƀâo mngưi ti anăp ih;
   leh anăn klei kâo yơr kngan phă ih jing msĕ si mnơ̆ng myơr tlam.
  3Ơ Yêhôwa, kiă kriê ƀăng êgei kâo;
   răng kơ kƀuê kâo tơdah ñu ha.
  4Đăm brei ai tiê kâo khăp kơ klei jhat ôh,
   čiăng ngă klei ƀai mbĭt hŏng phung mnuih ngă klei wê;
   leh anăn đăm brei kâo ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng yuôm diñu.

  5Brei pô kpă čăm kâo: klei anei jing jăk; brei ñu ƀuah kâo: anei jing êa mñak ti boh kŏ kâo.
   Boh kŏ kâo amâo hngah klei anăn ôh.
   Ƀiădah klei kâo wah lač bi kdơ̆ng nanao hŏng bruă ngă phung ƀai.
  6Arăng srăng dlăm phung khua diñu ti ping boh tâo,
   snăn phung ƀai srăng thâo klei kâo blŭ jing sĭt.
  7Msĕ si arăng kai hma
   msĕ snăn mơh arăng srai klang diñu
   ti ƀăng jang Ƀuôn Phung Djiê.

  8Ƀiădah ală kâo dlăng phă ih, Ơ Yêhôwa, Khua Yang kâo;
   kâo đuĕ dăp hlăm ih, đăm lui hĕ mngăt kâo ôh.
  9Mgang kâo mơ̆ng kđông diñu ƀêč leh kơ kâo,
   mơ̆ng ñuăl phung ngă jhat kăp ngă kơ kâo.
  10Brei phung ƀai lĕ hlăm ñuăl diñu pô,
   ƀiădah kâo tlaih.