141

Cầu xin Chúa gìn giữ khỏi điều ác

Thi Thiên của Đa-vít
  1Lạy Đức Giê-hô-va, con cầu khẩn Ngài mau mau đến cùng con.
   Khi con kêu cầu, xin Ngài lắng nghe tiếng con.
  2Nguyện lời cầu nguyện con như hương thơm dâng lên trước Chúa,
   Và tay con giơ lên như tế lễ buổi chiều!

  3Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con
   Và canh cửa môi con.
  4Xin đừng cho lòng con hướng về điều xấu xa
   Để tham dự vào việc gian ác với bọn gian tà;
   Đừng để con ăn thức ngon của chúng.

  5Nguyện người công chính đánh con vì lòng nhân từ,
   Và sự sửa dạy của họ là dầu tốt nhất xức cho con,
  Đầu con sẽ không từ chối.
   Nhưng trong khi kẻ ác làm điều gian ác thì con vẫn luôn cầu nguyện.
  6Khi các thẩm phán chúng bị ném xuống vách đá;
   Chúng sẽ hiểu rằng lời con là đúng.
  7Chúng nói: “Hài cốt chúng tôi bị rải ra nơi cửa âm phủ
   Giống như người ta cày xới đất đai.”

  8Chúa Giê-hô-va ôi! Mắt con ngưỡng vọng Chúa,
   Con nương náu mình nơi Ngài; xin đừng bỏ linh hồn con bơ vơ.
  9Cầu Chúa giữ con khỏi bẫy mà chúng đã gài
   Và khỏi lưới của bọn làm ác.
  10Nguyện kẻ ác bị sa vào lưới mà chúng đã giăng
   Còn con thì được thoát khỏi.