142

Xin CHÚA Giúp Ðỡ Khi Gặp Hoạn Nạn

Thơ giáo huấn của Ða-vít khi ông trốn trong hang đá.

Ðây là lời cầu nguyện của ông:

  1Tôi hướng về CHÚA và cất tiếng kêu cầu;
  Tôi cất tiếng dâng lên CHÚA lời cầu nguyện của tôi.
  2Tôi dốc đổ phiền muộn của lòng tôi ra trước mặt Ngài;
  Tôi trình dâng nỗi khổ của tôi lên trước thánh nhan Ngài.

  3Khi tâm linh con nao sờn mòn mỏi trong con,
  Chính Ngài biết rõ lối con đi.
  Trong con đường con đang tiến bước,
  Chúng âm thầm gài bẫy hại con.
  4Xin Ngài nhìn qua bên phải con và xem;
  Chẳng ai ngó ngàng gì đến con.
  Con chẳng còn một lối thoát nào;
  Thật chẳng ai quan tâm đến linh hồn con.

  5CHÚA ôi, con kêu cầu Ngài;
  Con nói, “Ngài là nơi ẩn náu của con;
  Ngài là phần của con trong cõi nhân sinh.
  6Xin đoái đến tiếng kêu cầu của con,
  Vì con khốn khổ vô cùng;
  Xin cứu con khỏi những kẻ bách hại con,
  Vì chúng mạnh hơn con.
  7Xin đem linh hồn con ra khỏi chốn ngục tù,
  Ðể con có thể ca ngợi danh Ngài;
  Rồi những người ngay lành sẽ tụ lại quanh con,
  Vì Ngài hậu đãi con.”