142

Lời cầu nguyện của Đa-vít trong hang đá Giáo huấn ca

1Con lên tiếng kêu xin Chúa Hằng Hữu,
Con mở miệng cầu nguyện với Ngài;
2Con bộc bạch nỗi niềm trước mặt Chúa,
Trình Ngài cảnh khốn khổ con.
3Khi tinh thần con nao núng,
Chúa biết đường lối con,
Họ gài cạm bẫy trên đường.
4Con nhìn bên phải và trông chừng,
Nhưng chẳng ai nhìn nhận con.
Chẳng còn lối thoát,
Cũng không ai đoái hoài sinh mạng con.
5Con kêu cầu Chúa Hằng Hữu:
"Chúa là nơi con nương tựa,
Là phần con trong cõi hồng trần.
6Xin Chúa lắng nghe tiếng con,
Vì con bị đày đọa khốn khổ,
Xin cứu con khỏi kẻ khủng bố,
Vì chúng nó mạnh hơn con.
7Xin đem con khỏi chốn giam cầm,
Để con cảm tạ Danh Chúa;
Người công chính sẽ đứng quanh con,
Vì Chúa sẽ tưởng thưởng con.