142

Tej Lus Thov Vajtswv Pab

  1Kuv tsa suab hlo thov tus
   TSWV pab, kuv thov nws pab kuv.
  2Kuv yws txhua yam rau nws mloog,
  kuv qhia kuv tej kev nyuaj siab rau nws huv tibsi.
  3Thaum kuv kawg tswvyim lawm, nws paub
   hais tias kuv yuav ua li cas,
  kuv cov yeebncuab cuab hmuv rau ntawm
   txojkev uas kuv mus.
  4Thaum kuv tsa qhovmuag saib ibncig kuv,
   tsis muaj leejtwg pab kuv,
  tsis muaj leejtwg tiv thaiv kuv thiab
   tsis muaj leejtwg mob siab kuv.

  5Tus TSWV, kuv quaj thov koj pab kuv;
  tus TSWV, koj thiaj yog tus uas tiv thaiv kuv,
  koj yog txhua yam uas kuv xav yuav
   nyob hauv kuv lub neej.
  6Thov koj mloog kuv lub suab quaj hu kom koj pab kuv,
   rau qhov kuv tas kev cia siab lawm!
  Thov koj cawm kom kuv dim ntawm kuv cov yeebncuab,
  vim lawv muaj zog heev ua rau kuv kov tsis yeej.
  7Thov koj tso kom kuv dim ntawm txojkev nyuaj siab,
  kuv yuav ua koj tsaug tabmeeg koj
   haivneeg,
  rau qhov koj ua siab dawb siab zoo
   rau kuv.