142

Singx Nzung 142

Zuqc Kouv Nyei Ziangh Hoc Daux Gaux Tov Ziouv Tengx

Ndaawitv yiem mbaengx-kuotv zoc nyei matv^kin nzung. Benx daux gaux nyei waac.
  1Yie cuotv qiex heuc Ziouv,
   yie longc yie nyei sing-qiex jouh Ziouv.
  2Yie yiem ninh nyei nza'hmien qaqv gorngv yie nyei kouv-zingh kouv-latc,
   zorqv yie nyei kuonx naanh mbuox ninh.
  3Yie hnyouv mau jienv njiec nyei ziangh hoc,
   meih hiuv duqv yie nyei jauv-louc.
  Yiem yie yangh nyei jauv
   win-wangv zaeng hlaang oix hlopv yie.
  4Tov meih huin mbiaauc bung mangc,
   maiv maaih haaix dauh ciepv yie.
  Yie maiv maaih dorngx kaux,
   maiv maaih haaix dauh maaih hnyouv tengx yie.
  5O Ziouv aac, yie heuc jienv meih.
   Yie gorngv, “Meih zoux yie ndaauh kaux nyei dorngx,
   yiem yaangh seix meih zoux yie nyei fuqv-buonc.”
  6Tov muangx yie heuc jienv jouh nyei waac,
   weic zuqc yie kouv taux ndiev.
  Tov njoux yie biaux ndutv zeix yie wuov deix,
   weic zuqc ninh mbuo gauh henv yie.
  7Tov dorh yie cuotv loh,
   weic bun yie haih dor-ziec meih nyei mengh.
  Kuv mienh oix weih gormx yie,
   weic zuqc meih za'gengh zoux longx bun yie.