142

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

Klei Y-Đawit mtô mjuăt, hlăk ñu dôk hlăm ƀăng čư̆. Klei wah lač.
  1Asăp kâo ur kơ Yêhôwa;
   asăp kâo kwưh kơ klei Yêhôwa pap.
  2Kâo bi êdah klei knap kâo ti anăp ñu;
   kâo yăl dliê klei rŭng răng kâo kơ ñu.
  3Tơdah kâo êdu ai,
   ih thâo kral êlan kâo.
  Ti êlan kâo êbat
   arăng ƀêč kđông leh kơ kâo.
  4Tơdah kâo dlăng tĭng hnuă kâo ƀuh
   amâo mâo mnuih đru kâo ôh,
  amâo mâo anôk kâo đuĕ dăp ôh;
   amâo mâo pô uêñ kơ mngăt kâo ôh.

  5Kâo ur krao kơ ih, Ơ Yêhôwa,
   kâo lač, “Ih jing anôk kâo đuĕ dăp,
   kdrêč pioh kơ kâo ti lăn ala phung hdĭp.”
  6Mđing bĕ kơ klei kâo krao,
   kyua kâo êdu ai snăk.
  Bi mtlaih kâo bĕ mơ̆ng phung ngă jhat kơ kâo,
   kyua diñu ktang hĭn kơ kâo.
  7Bi mtlaih mngăt kâo mơ̆ng war mnă,
   čiăng kơ kâo dưi bi mni kơ anăn ih.
  Snăn phung kpă ênô srăng dôk jŭm dar kâo,
   kyuadah ih ngă lu klei jăk kơ kâo.