142

Cầu xin Chúa cứu giúp trong cơn gian truân

Huấn ca của Đa-vít. – Lời cầu nguyện khi ở trong hang đá
  1Tôi cất tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va;
   Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va.
  2Tôi tuôn đổ nỗi thở than của tôi trước Ngài,
   Trình bày cảnh gian nan của tôi.
  3Khi tâm linh con mỏi mòn,
   Thì Chúa biết rõ đường lối con.

  Trên đường con đi,
   Chúng âm mưu gài bẫy con.
  4Xin Chúa nhìn phía bên phải con,
   Kìa, chẳng có ai chú ý đến con cả;
  Cũng không có nơi nào để con nương thân;
   Chẳng ai quan tâm đến mạng sống con.

  5Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu với Ngài rằng:
   “Ngài là nơi nương náu của con,
   Là phần của con trong đất kẻ sống.”
  6Xin Chúa lắng nghe tiếng con,
   Vì con khốn khổ vô cùng;

  Xin cứu con khỏi kẻ bắt bớ con
   Vì chúng mạnh hơn con.
  7Xin giải cứu linh hồn con khỏi ngục tù
   Để con cảm tạ danh Chúa.
  Những người công chính sẽ vây quanh con
   Vì Chúa đã làm ơn cho con.