143

Thơ Đa-vít

1Xin Chúa Hằng Hữu nghe con cầu nguyện,
Lắng tai nghe con khẩn nài.
Do đức thành tín và công chính,
Xin đáp lời con.
2Xin đừng phán xét đầy tớ Chúa,
Vì chẳng người sống nào là công chính trước mặt Ngài.
3Kẻ thù săn đuổi con,
Đè bẹp con dưới đất,
Bắt con sống trong bóng đêm,
Như xác người nơi cổ mộ.
4Nên tinh thần con nao núng,
Lòng dạ con ngất ngư.
5Nhớ thuở xa xưa Hồi tưởng công ơn Ngài!
6Con đưa tay hướng về Chúa,
Lòng con khát khao Ngài như đất khô hạn,
7Xin Chúa Hằng Hữu mau đáp lời,
Tâm hồn con tàn tạ,
Xin đừng tránh mặt con,
Kẻo con như người xuống huyệt sâu.
8Buổi sáng, xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa,
Vì con tin cậy Ngài;
Xin cho con biết đường lối phải theo,
Vì con hướng lòng đến Ngài.
9Xin Chúa Hằng Hữu giải thoát con khỏi kẻ thù,
Vì con đến ẩn nấp nơi Ngài;
10Xin dạy con làm theo ý Chúa,
Vì Ngài là Thượng Đế con,
Thần Linh Ngài toàn thiện,
Xin dắt con vào lối công bình.
11Vì Danh Chúa Hằng Hữu, xin cho con sống,
Do đức công chính Chúa, xin cứu con khỏi gian nan.
12Do lòng nhân từ, xin giết sạch kẻ thù,
Xin tiêu diệt kẻ làm con khốn khổ,
Vì con là đầy tớ Ngài.