143

Tej Lus Thov Vajtswv Pab

  1Tus TSWV, thov koj mloog
   kuv tej lus thov!
  Koj yog tus uas ncaj ncees thov koj
   mloog kuv tej lus thov,
  koj yog tus uas muaj lub siab ncaj
   thov koj teb kuv tej lus thov!
  2Thov tsis txhob coj kuv uas yog koj
   tus tubtxib mus txiav txim,
  rau qhov yeej tsis muaj ib tug neeg
   ncaj ncees tabmeeg koj li.

  3Kuv tus yeebncuab caum kuv tua,
   thiab kuv swb nws lawm,
  nws coj mus kaw rau hauv lub tsev
   lojcuj uas tsaus ntuj nti,
  thiab kuv zoo li cov neeg uas twb
   tuag tau ntev los lawm.
  4Kuv kawg tswvyim thiab kuv tas kev
   cia siab lawm.

  5Kuv xav txog lub niaj lub xyoo uas
   dhau los lawm,
  kuv xav txog txhua yam uas koj tau ua tas los,
   kuv xav txog tej uas koj ua ntawd.
  6Kuv tsa kuv ob txhais tes thov koj,
   kuv lub siab qhuav qhawv
  ib yam li cov av; kuv tshaib nqhis koj
   txojlus ib yam li nqhis dej.

  7Tus TSWV, thov koj teb kuv tej lus thov tamsim no!
  Kuv tas kev cia siab lawm.
  Thov koj tsis txhob khiav nkaum kuv,
  nyob tsam kuv mus nyob xyaw cov neeg uas mus
   rau hauv tubtuag teb lawm.
  8Thov koj niaj tagkis qhia koj txojkev
   hlub uas tsis paub kawg rau kuv,
  rau qhov kuv cia siab ntsoov rau koj xwb.
  Thov koj qhia saib tsimnyog kuv taug txojkev twg,
  rau qhov kuv tau thov koj lawm.

  9Tus TSWV, kuv los cuag koj, thov koj tiv thaiv kuv,
  thov cawm kom kuv dim ntawm kuv cov yeebncuab.
  10Koj yog kuv tus Vajtswv,
  thov koj qhia kom kuv paub ua raws
   li koj lub siab nyiam.
  Thov koj ua siab dawb siab zoo rau
   kuv thiab coj kuv taug txojkev uas tso siab lug!

  11Tus TSWV, thov koj cawm kom kuv
   dim raws li koj tau coglus tseg lawm!
  Koj yog tus muaj lub siab dawb siab zoo,
  thov koj pab kom kuv dim kuv tej kev nyuaj siab!
  12Vim koj hlub kuv heev, thov koj tua
   kuv cov yeebncuab povtseg,
  thiab muab cov neeg uas tsimtxom kuv ua kom puastsuaj tas,
   rau qhov kuv yog koj tus tubtxib.