144

Singx Nzung 144

Daux Gaux Tov Tengx Hingh Jiex Yaac Duqv Bungx-Zuoqc

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Ceng Ziouv, yie nyei ⟨La'bieiv.⟩
   Ninh tengx yie hoqc linc mborqv jaax,
   njaaux yie haih mborqv domh jaax.
  2Ninh se ziepc zuoqv nyei hnamv yie wuov dauh Ziouv,
   zoux beu yie nyei dorngx, dongh yie kaux wuonv nyei dorngx,
   caux njoux yie wuov dauh.
  Ninh zoux yie nyei torngv-baaih, zoux yie ndaauh kaux nyei dorngx.
   Ninh bun ganh fingx zuqc yiem yie nyei buoz-ndiev.
  3O Ziouv aac, baamh mienh benx haaix nyungc meih cingx jangx taux ninh?
   Seix zaangc mienh benx haaix nyungc meih cingx hnamv taux ninh?
  4Mienh se hnangv tauv nzunc qiex.
   Ninh nyei hnoi-nyieqc jiex hnangv dongh linh siepv-siepv nyei jiex mingh nor.
  5O Ziouv aac, koi nqoi lungh njiec daaih,
   hluo mbong bun mbong cuotv sioux.
  6Tov borngz mba'lingc cuotv bun win-wangv nzaanx nzengc.
   Buonv meih nyei forng-cang bun ninh mbuo faatv nzaanx nyei biaux.
  7Tov meih yiem hlang nyei dorngx sung buoz cuotv daaih,
   njoux yie, baeng yie cuotv wuom ndo nyei dorngx,
   aengx njoux yie biaux ndutv ganh fingx nyei buoz-ndiev.
  8Ninh mbuo nyei nzuih kungx gorngv-baeqc hnangv,
   liemh sung mbiaauc jieqv buoz laengz waac yaac jaav nyei.
  9O Tin-Hungh aac, yie oix baaux diuh siang-nzung bun meih,
   oix longc ziepc diuh finx nyei daanh baah patv bun meih.
  10Meih bun hungh diex duqv hingh,
   yaac njoux meih nyei bou, Ndaawitv,
   biaux ndutv hoic maengc nyei nzuqc ndaauv.
  11Tov meih njoux yie, tengx yie
   biaux ndutv ganh fingx mienh nyei buoz-ndiev.
  Ninh mbuo nyei nzuih kungx gorngv-baeqc hnangv.
   Liemh sung mbiaauc jieqv buoz laengz waac yaac jaav nyei.
  12Tov bun yie mbuo nyei dorn yiem hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc
   hnangv ndiangx hlo dingc nor.
  Tov bun yie mbuo nyei sieqv
   hnangv zuqc daaih zoux hungh dinc biauv-gorqv nyei ndiouh.
  13Tov bun yie mbuo nyei lamz dapv buangv nyungc-nyungc laangh ziqc.
   Tov bun yie mbuo nyei ba'gi yungh
   yiem yie mbuo nyei ciangv njiec dorn cin-cin waanc-waanc.
  14Tov bun yie mbuo nyei ngongh njiec dorn camv,
   maiv waaic, maiv dingx laaih.
  Yaac tov bun yie mbuo nyei jaai-horngc
   maiv maaih zuqc kouv, nyiemv nyei sing-qiex.
  15Duqv naaiv nyungc fuqv nyei baeqc fingx maaih orn-lorqc.
   Maaih Ziouv zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh wuov deix baeqc fingx maaih orn-lorqc.