145

Klei Mmuñ Bi Mni kơ Yêhôwa

Klei mmuñ hđăp kơ klei bi mni. Y-Đawit čih.
  1Ơ Aê Diê kâo, Mtao kâo, kâo srăng mpŭ bi mni kơ ih;
   leh anăn mpŭ mni kơ anăn ih nanao hlŏng lar.
  2Grăp hruê kâo srăng mpŭ mni kơ ih
   leh anăn bi mni kơ anăn ih nanao hlŏng lar.
  3Yêhôwa jing prŏng leh anăn năng kơ klei bi mni;
   leh anăn klei prŏng ñu amâo dưi mkă ôh.
  4Sa ênuk phung mnuih srăng bi mni kơ bruă ih kơ sa ênuk phung mkăn;
   leh anăn srăng hưn bruă myang ih.
  5Diñu srăng blŭ kơ klei kdrăm guh kơang ih,
   leh anăn kâo srăng dôk mĭn kơ bruă yuôm bhăn ih.
  6Phung mnuih srăng yăl dliê kơ klei myang bruă bi krưp ih ngă;
   leh anăn kâo srăng yăl dliê klei prŏng ih.
  7Diñu srăng hưn klei hing ang ih kơ klei jăk ih ngă êbeh dlai,
   leh anăn srăng mmuñ kraih kơ klei kpă ênô ih.

  8Yêhôwa jing pô thâo pap leh anăn pô jăk;
   amâo djăl ăl ôh, leh anăn bŏ hŏng klei khăp.
  9Yêhôwa jing pô jăk hŏng jih jang mnuih,
   leh anăn klei ñu pap dôk ti jih jang mnơ̆ng ñu hrih.
  10Ơ Yêhôwa, jih jang bruă ih srăng bi mni kơ ih;
   leh anăn jih jang phung doh jăk ih srăng mpŭ mni kơ ih.
  11Diñu srăng blŭ kơ klei guh kơang ƀuôn ala mtao ih,
   leh anăn hưn klei myang ih,
  12čiăng brei phung anak mnuih thâo kral bruă myang ih,
   leh anăn klei guh kơang klei kdrăm ƀuôn ala mtao ih.
  13Ƀuôn ala mtao ih jing ƀuôn ala mtao hlŏng lar,
   leh anăn klei ih kiă kriê dôk hlăm jih jang ênuk.
  Yêhôwa jing sĭt suôr hŏng jih klei ñu ƀuăn,
   leh anăn khăp kơ jih jang mnơ̆ng ñu hrih.

  14Yêhôwa krơ̆ng jih jang phung lĕ buh,
   leh anăn ñu lŏ bi kơrŭ jih jang phung gô leh.
  15Ală jih jang mnuih čang guôn kơ ih,
   leh anăn ih brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ digơ̆ djŏ yan.
  16Ih mđang kngan ih,
   leh anăn bi trei jih jang mnơ̆ng hdĭp tui si diñu čiăng.

  17Yêhôwa jing kpă ênô hlăm jih êlan ñu,
   leh anăn khăp kơ jih bruă ñu ngă.
  18Yêhôwa dôk giăm jih jang phung iêu wah lač kơ ñu,
   hŏng jih jang phung iêu wah lač kơ ñu hŏng klei sĭt nik.
  19Ñu bi truh klei phung huĭ mpŭ kơ ñu čiăng;
   ñu hmư̆ mơh klei digơ̆ ur kwưh leh anăn bi mtlaih digơ̆.
  20Yêhôwa kiă kriê jih jang phung khăp kơ ñu,
   ƀiădah ñu srăng bi rai jih jang phung ƀai.
  21Ƀăng êgei kâo srăng blŭ bi mni kơ Yêhôwa,
   leh anăn brei jih jang kđeh mpŭ mni kơ anăn doh jăk ñu nanao hlŏng lar.