148

Kêu Gọi Mọi Vật Ca Ngợi CHÚA

  1Hãy ca ngợi CHÚA!
  Hãy ca ngợi CHÚA trên các tầng trời!
  Hãy ca ngợi Ngài trong cõi trời cao!
  2Hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả các thiên sứ của Ngài!
  Hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả các thiên binh của Ngài!

  3Hãy ca ngợi Ngài, hỡi mặt trời và mặt trăng!
  Hãy ca ngợi Ngài, hỡi tất cả các ngươi, những vì sao sáng!
  4Hãy ca ngợi Ngài, hỡi các ngươi, các tầng trời cao thăm thẳm!
  Và hỡi các ngươi, các nguồn nước trên các tầng trời!

  5Xin tất cả hãy ca ngợi danh CHÚA,
  Vì Ngài ra lịnh, mọi vật được dựng nên.
  6Ngài thiết lập chúng, để chúng trường tồn mãi mãi;
  Ngài lập các định luật, để chúng không bị bỏ qua.

  7Hãy ca ngợi CHÚA ở dưới đất,
  Hỡi các thủy long và hỡi các vực thẳm,
  8Hỡi lửa và mưa đá, hỡi tuyết và mây,
  Hỡi gió bão luôn vâng theo lời Ngài,
  9Hỡi các núi non và mọi đồi nổng,
  Hỡi những cây ra trái và những cây bá hương,
  10Hỡi những thú rừng và mọi loài súc vật,
  Hỡi những côn trùng và những điểu thú,
  11Hỡi các vua trên thế gian và mọi dân trên đất,
  Hỡi các lãnh chúa và các lãnh tụ trên thế giới,
  12Hỡi tất cả thanh thiếu niên nam nữ,
  Hỡi quý cụ lão thành và hỡi những trẻ còn thơ.
  13Xin tất cả hãy ca ngợi danh CHÚA,
  Vì chỉ có danh Ngài mới đáng được tôn cao;
  Vinh quang của Ngài siêu việt trên khắp đất và khắp trời.
  14Ngài đã nâng cao sừng của con dân Ngài lên,
  Ðể tất cả thánh dân của Ngài ca ngợi Ngài;
  Tức các con cháu của I-sơ-ra-ên, một dân gần gũi bên Ngài.
  Hãy ca ngợi CHÚA!