148

Cả thế giới nên ca ngợi Chúa

  1Hãy ca ngợi Chúa!
   Hãy ca tụng Chúa từ các từng trời.
  Hãy ca ngợi từ chốn không trung.
  2Hỡi các thiên sứ,
   hãy ca ngợi Ngài.
  Hỡi các đạo binh thiên quốc,
   hãy ca tụng Ngài.
  3Hỡi mặt trời, mặt trăng hãy ca ngợi Chúa.
   Hỡi các ngôi sao sáng hãy ca tụng Ngài.
  4Hỡi các từng trời cao và nước trên các từng trời hãy ca ngợi Ngài.
  5Tất cả hãy ca ngợi Chúa,
   vì mọi vật được tạo nên đều do mệnh lệnh Ngài.
  6Ngài đặt chúng vào vị trí cho đến đời đời,
   Ngài đặt ra luật pháp bất di bất dịch.
  7Hãy ca ngợi Chúa từ dưới đất,
   hỡi các sinh vật to lớn sống trong biển cùng các đại dương,
  8Hỡi sấm chớp và mưa đá,
   tuyết và sương,
   gió bão vâng lời Ngài.
  9Hỡi các núi đồi,
   các cây trái và các cây hương nam,
  10các dã thú và gia súc,
   các sinh vật bò sát cùng các loài chim muông,
  11hỡi các vua thế gian cùng các dân tộc,
   các quan tước và các nhà cầm quyền trên đất,
  12hỡi các thanh niên thiếu nữ,
   người già cả cùng trẻ em,
  13Hãy ca tụng Ngài vì chỉ một mình Ngài là Đấng cao cả.
   Sự oai nghi Ngài vượt hơn trời đất.
  14Thượng Đế đã ban cho dân Ngài một vị vua.
   Những ai thuộc về Ngài hãy ca ngợi Ngài.
  Toàn dân Ít-ra-en hãy ca ngợi Chúa,
   tức là dân thuộc về Ngài.
  Hãy ca ngợi Chúa!